omgangsregelsenklachtenprocedure

Een veilige en respectvolle omgeving

DE KOM staat voor een sociaal veilig en respectvol klimaat voor iedereen: cursisten, medewerkers en bezoekers. Wij verwachten dat iedereen die verbonden is aan DE KOM zich houdt aan de omgangsregels die hieronder zijn beschreven. Wie dat doet, is van harte welkom.

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen wanneer we elkaar in onze waarde laten en elkaar met respect behandelen. Dit betekent dat wij in onze organisatie alle vormen van ongewenst gedrag niet tolereren. Ongewenst gedrag is ieder gedrag dat wordt ervaren als ongewenste aandacht, tot uitdrukking komend in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn. Hierbij valt te denken aan seksueel getinte aandacht, seksuele intimidatie, agressie, geweld en pesten.

Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat wanneer iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Omgangsregels

  • Iedereen gaat respectvol met elkaar om zonder denigrerend of kwetsend te zijn; behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Dit geldt voor alle manieren van communiceren zoals mondeling, schriftelijk, e-mail, WhatsApp, etc.
  • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen medewerkers/docenten enerzijds en minderjarige leerlingen/cursisten, zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
  • Een medewerker/docent, leerling/cursist discrimineert een ander niet. Dat betekent dat hij of zij geen enkele vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur toepast, waardoor de gelijkheid van rechten en/of de fundamentele vrijheden van anderen aangetast worden.
  • Een medewerker/docent, leerling/cursist gaat uit van de goede bedoelingen van elkaar en baseren zich niet op algemene (voor)oordelen.
  • Medewerkers/docenten en leerlingen/cursisten raken elkaar alleen aan als deze aanraking functioneel is in het kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen als houdings- en ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen enz., worden voorafgegaan door het aankondigen van de aanraking en gaan vergezeld van uitleg over het ‘waarom van de aanraking’.
  • Een medewerker/docent, leerling/cursist treedt niet verder binnen in de persoonlijke levenssfeer van een ander dan functioneel is, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het perspectief van de kunsteducatie.
  • Medewerkers/docenten en leerlingen/cursisten hebben respect voor elkaars eigendommen en dragen zorg voor de ruimtes, instrumenten, apparatuur en materialen die gebruikt worden.
  • Een medewerker/docent, leerling/cursist houdt zich aan deze gedragsregels en ziet erop toe dat deze tevens door anderen worden nageleefd.

Suggesties
Als u een suggestie heeft voor DE KOM mag u die doorgeven door een e-mail te sturen naar: educatie@dekom.nl.

Klachten
Wanneer u meer in algemene zin een klacht heeft over de organisatie, kunt u zich richten tot educatie@dekom.nl. Zij zullen proberen uw klacht op te lossen.

Wanneer u een algemene klacht heeft over een medewerker/docent, gaan wij ervan uit dat u de klacht eerst bespreekt met de betreffende persoon. Wanneer u er niet uitkomt, kunt u uw klacht kenbaar maken bij Sandra van Wijk (sandra@dekom.nl), interne contactpersoon, die in overleg met u en de medewerker naar een oplossing zal zoeken.

Indien ongewenst gedrag zich in iemands beleving voordoet, dan is de interne contactpersoon Sandra van Wijk (sandra@dekom.nl) het eerste aanspreekpunt. Deze biedt een luisterend oor, waarbij integriteit en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Zo nodig verwijst de contactpersoon door naar de externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon van DE KOM en van alle centra voor de kunsten, aangesloten bij Kunstconnectie, is geregeld via Kunstconnectie. Het centrale meldnummer gaat via ArboNed: 0800 0204204.

Naast professionele opvang door goed opgeleide vertrouwenspersonen, is er een uit experts bestaande klachtencommissie. De instelling van een klachtencommissie is in de CAO Kunsteducatie geregeld (artikel 7:5, lid 9). Indien gewenst of nodig, wijst de vertrouwenspersoon de klager de weg naar deze klachtencommissie. Voor meer informatie over deze commissie kan contact worden opgenomen met De Kunstconnectie: 030 2303740 / info@cultuurconnectie.nl

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor