algemenevoorwaarden

inschrijving

Inschrijving geschiedt door inlevering van een ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij de ontvangstbalie of door het invullen van een digitaal formulier via de betreffende cursuspagina op www.educatie.dekom.nl.

plaatsing

Plaatsing in een cursus geschiedt op volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Het is raadzaam om vóór de zomervakantie in te schrijven aangezien het kan voorkomen dat een cursus in september vol zit. Een cursus gaat door indien er voldoende inschrijvingen zijn.

betalingsvoorwaarden

Bij plaatsing verplicht men zich tot betaling van het gehele cursusbedrag. De eerste les van jaarcursussen geldt als proefles; deelnemers kunnen zich binnen één week na de start van de cursus schriftelijk afmelden. Als de cursist besluit de hele cursus te volgen, dan wordt de proefles meegeteld als eerste les. Indien het cursusbedrag niet tijdig is betaald, kan de cursist de toegang tot de lessen worden ontzegd. Indien een cursist later in het cursusjaar wordt geplaatst, wordt het verschuldigde cursusbedrag naar evenredigheid aangepast. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur. Bedraagt het totale factuurbedrag € 180,00 of meer, dan kan desgewenst in 3 maandelijkse termijnen betaald worden. De eenmalige administratiekosten hiervoor bedragen € 7,50. Bedraagt het totale factuurbedrag € 800,00 of meer, dan kan desgewenst ook in 7 maandelijkse termijnen betaald worden. De eenmalige administratiekosten daarvoor bedragen € 15,00. Betaling in termijnen geschiedt op basis van automatische incasso. Het bedrag wordt afgeschreven rond de 25e van opeenvolgende maanden. De kosten die voortvloeien uit niet tijdige betaling komen geheel voor rekening van de betalingsplichtige. Sluiten de betalingsmogelijkheden niet aan bij uw persoonlijke situatie, neem dan contact op met het kunstencentrum.

DE KOM hanteert speciale tarieven voor kinderen en jongeren tot 21 jaar voor wie de reguliere lesgelden te hoog zijn.

adreswijziging

Wij verzoeken u om adreswijzigingen tijdig door te geven via educatie@dekom.nl.

verhindering

Is een docent door ziekte of andere omstandigheden onverwacht verhinderd om les te geven, dan wordt de cursist telefonisch en/of per e-mail bereikbaar op de hoogte gesteld. Als bij een cursus het lesaantal staat vermeld, garandeert DE KOM dit aantal. Een uitzondering hierop vormen de jaarcursussen muziek (35 weken): als bij deze cursussen 1 les uitvalt, kan deze, om roostertechnische redenen, meestal niet worden ingehaald. Er vindt dan geen restitutie van het lesbedrag plaats. Is de docent twee weken achtereen of langer afwezig, dan streeft DE KOM ernaar vervanging te vinden. Als binnen een cursusjaar meer dan 3 lessen wegens afwezigheid van de docent uitvallen, heeft de cursist recht op restitutie. Restitutie wordt op verzoek verleend, na afloop van het betreffende cursusjaar. Mocht de cursist zelf door ziekte of anderszins verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk dit bij het kunstencentrum te melden door te bellen naar 030 605 57 97. Restitutie van het lesbedrag is in dit geval niet van toepassing. Voor de 5-urenkaart geldt dat de les uiterlijk 24 uur van tevoren afgezegd moet worden. In dat geval kan de les in overleg verzet worden. Wordt niet 24 uur van tevoren afgezegd, dan wordt de les als gegeven beschouwd.

slotbepaling

Het management van DE KOM kan besluiten een cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij niet tijdige betaling of wegens wangedrag. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie, zoals namen van docenten, tijden, prijzen en dergelijke. DE KOM behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie. In situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het management van DE KOM.

foto’s

Het is mogelijk dat tijdens de lessen en presentaties foto’s van de cursisten worden gemaakt. Deze kan DE KOM gebruiken voor informatieve en publicitaire doeleinden. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven of u hiermee akkoord gaat.

Help me kiezen...

Ik ben op zoek voor